FAQ - czyli najczęściej zadawane pytania

MEDYK

Wystarczy, że przyjdziesz do naszej przychodni z dowodem tożsamości – resztę zrobimy za Ciebie! 🙂

Nie musisz iść do swojej (starej) przychodni. Złożenie deklaracji u nas automatycznie wypisze Cię z poprzedniej.

Możesz też złożyć deklaracje wyboru online przez Internetowe Konto Pacjenta (zobacz jak!)

Nie. Każda osoba może należeć do innej przychodni (tj. poradni POZ).

Do naszej przychodni należeć mogą Pacjenci z całego kraju i z zagranicy. Jeżeli jednak będziesz mieszkać zbyt daleko, lekarz, pielęgniarka lub położna mogą odmówić wizyty domowej. Nie dotyczy to oczywiście teleporad.

Nie, w naszej przychodni zapisujemy do poradni POZ tego samego dnia. Recepcja czynna jest już od godziny 7.00 i dotyczy to także zapisów przez Messengera.

Jeśli jesteś naszym Pacjentem – wystarczy nam numer ID lub PESEL.

Jeśli będziesz u nas pierwszy raz: imię, nazwisko, PESEL, adres, numer telefonu.

+ ewentualnie kod skierowania (4 cyfry)

Skierowanie należy mieć (m.in.) do: dermatologa, diabetologa, foniatry, laryngologa, logopedy, neurologa, okulisty, psychologa, pulmonologa.

Skierowanie może być wypisane na konsultację – wówczas jest to wizyta jednorazowa i na kolejną wizytę także wymagane jest skierowanie lub na objęcie leczeniem specjalistycznym – wówczas jest to skierowanie na cały okres leczenia i jedynie pierwsza wizyta wymaga skierowania, natomiast kolejne odbywają się bez konieczności okazywania nowego skierowania.
W przypadku zmiany miejsca leczenia niezbędne jest ponowne wystawienie skierowania do odpowiedniego specjalisty lub ośrodka leczniczego.

Skierowanie nie jest potrzebne do lekarza POZ, ginekologa i położnika, onkologa, psychiatry, stomatologa.

• osoby w sytuacjach nagłych lub zagrażających życiu (wówczas pacjenci w trybie nagłym przyjmowani są do szpitala bądź szpitalnego oddziału ratunkowego),
• inwalidzi wojenni,
• osoby represjonowane,
• kombatanci,
• niewidome cywilne ofiary działań wojennych,
• chorzy na gruźlicę,
• zakażeni wirusem HIV,
• osoby uczestniczące w badaniach dawców narządów,
• uzależnieni od alkoholu, środków odurzających i substancji psychotropowych – w zakresie lecznictwa odwykowego,
• uprawnieni (żołnierze lub pracownicy) – w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych w czasie wykonywania zadań poza granicami państwa.

Termin ważności skierowania nie jest ściśle określony, jeśli jednak skierowanie zostanie przedłożone do realizacji po zbyt długim czasie od daty jego wystawienia, lekarz może podjąć decyzję o konieczności zaktualizowania informacji o stanie zdrowia pacjenta celem zweryfikowania pierwotnej przyczyny kierowania.
Po rozpoczęciu leczenia nie potrzeba dostarczać nowego skierowania przed upływem 24 miesięcy od ostatniej wizyty.

 1. Skierowania, które trzeba zrealizować w naszej przychodni:
 • na badania z krwi,
 • na badania z moczu,
 • na wymazy,
 • na USG,
 • na EKG, 
 • na spirometrię,
 • na badanie słuchu,
 • na badanie pola widzenia,
 • na OCT,
 • na EMG, badania przewodzenia,
 • na testy alergologiczne,
 • na pobranie cytologii,
 • na iniekcję, założenie opatrunku, cewnika etc.

 2. Skierowania, które trzeba zrealizować w konkretnych podmiotach:

 • badanie rentgena (RTG):
  – w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach, ul. Jana III Sobieskiego 4 – pracownia rentgenodiagnostyki, kondygnacja 0 budynku głównego szpitala (tel. 46 834 07 36 lub 46 834 08 54),
  w Centrum Medycznym Ogrodowa, ul. Ogrodowa 21/23 (tel. 531 132 539),
 • Badanie okulistyczne angiografii fluoresceinowej (AF):
  – CONTACT–MED w Łodzi, ul. Cmentarna 1 (tel. 42 617 18 68/ 69).

 3. Skierowania, które można zrealizować wybranych przez siebie podmiotach:

 • do poradni specjalistycznej,
 • do szpitala,
 • na badanie tomografii komputerowej (TK),
 • na badanie rezonansu magnetycznego (RM),
 • na badania endoskopowe (kolonoskopia oraz gastroskopia).

W naszej przychodni zgodnie z harmonogramem. Badanie wykonuje lek. spec. Michał Olejnik.

W Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach, ul. Jana III Sobieskiego 4 – pracownia ultrasonografii, kondygnacja 0 budynku głównego szpitala (tel. 46 834 08 38).

Zapisy na badanie odbywają się w godzinach pracy pracowni.

W naszej przychodni. Badanie wykonuje lek. spec. Piotr Sokołowski.

 1. W Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach, ul. Jana III Sobieskiego 4 – pracownia rentgenodiagnostyki, kondygnacja 0 budynku głównego szpitala (tel. 46 834 07 36 lub 46 834 08 54).
 2. W Centrum Medyczne Ogrodowa, ul. Ogrodowa 21/23 (tel. 531 132 539).

Uwaga! Kobiety w ciąży albo które podejrzewają ciążę, są obowiązane powiedzieć o tym fakcie osobie wykonującej badanie!

Czas oczekiwania na opis badania zależy od danego podmiotu – prosimy o zapytanie przy wykonywaniu badania.

W Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach, ul. Jana III Sobieskiego 4 – pracownia EEG, kondygnacja 0 budynku głównego szpitala (tel. 46 834 08 98).

Zapisy na badanie odbywają się w godzinach pracy pracowni.

Elektroniczna Weryfikacja Uprawnień Świadczeniobiorców (eWUŚ) to system, który umożliwia natychmiastowe potwierdzenie prawa Pacjenta do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Informacje zgromadzone w systemie są aktualizowane codziennie wg danych otrzymywanych m.in. z ZUS i KRUS. Wystarczy, że w recepcji podasz swój numer PESEL i potwierdzisz swoją tożsamość np. dowodem osobistym lub paszportem, a w przypadku dzieci objętych obowiązkiem szkolnym – do ukończenia 18. roku życia – aktualną legitymacją szkolną.

Jeżeli system nie potwierdził Twoich uprawnień, a wiesz, że masz do nich prawo:
1. Złóż w recepcji pisemne oświadczenie.
Jeżeli przy Twoim nazwisku eWUŚ pokazał czerwone światło, a jednocześnie wiesz, że posiadasz uprawnienia do korzystania ze świadczeń możesz złożyć pisemne oświadczenie o tym, że jesteś ubezpieczony. To wystarczy, aby lekarz przyjął Cię w ramach ubezpieczenia.

2. Przedstaw dokument potwierdzający ubezpieczenie.
Możesz również przedstawić w recepcji jeden z nadal obowiązujących papierowych dokumentów potwierdzających prawo do świadczeń, np. legitymację ubezpieczeniową, zaświadczenie od pracodawcy, aktualne zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego.

3. Wyjaśnij swoją sytuację.
– Potwierdź u swojego pracodawcy, że jesteś objęty ubezpieczeniem/ że odprowadza za Ciebie składkę zdrowotną, oraz że Twoja rodzina (mąż/żona i dzieci) jest zgłoszona do ubezpieczenia.
– Wyjaśnij swoją sytuację w swoim oddziale wojewódzkim NFZ.

WAŻNE! Jeżeli jesteś osoba ubezpieczoną, masz obowiązek poinformować swojego płatnika składek (np. pracodawcę) o członkach twojej rodziny, których należy zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego, np. nowo narodzonego dziecka. Masz na to 7 dni od dnia jego narodzin.
Pamiętaj również, że jeżeli zmieniłeś pracę, musisz poinformować nowego pracodawcę, że masz członków rodziny, których należy zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego. Nie wystarczy, że już raz ich zgłosiłeś.

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) potwierdza prawo do korzystania na koszt NFZ z niezbędnych świadczeń zdrowotnych w czasie tymczasowego pobytu na terenie innego państwa członkowskiego UE/EFTA. EKUZ może zostać wydana wyłącznie osobom, które posiadają prawo do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych zgodnie z przepisami krajowymi, w tym osobom zgłoszonym do ubezpieczenia zdrowotnego. Korzystając z EKUZ za granicą pamiętaj, że podlegasz obowiązkom i korzystasz z praw wynikających z ustawodawstwa państwa członkowskiego UE/EFTA na tych samych warunkach, co ubezpieczeni w tym państwie. Idąc do lekarza upewnij się, że działa w ramach publicznego systemu opieki zdrowotnej tego państwa.

Wypełnij wniosek (dostępny na stronach NFZ, w oddziałach lub delegaturach NFZ oraz na koncie ePUAP). Wypełniony i podpisany wniosek możesz:
– zeskanować i wysłać mailem do oddziału wojewódzkiego NFZ;
– wysłać pocztą lub faksem do oddziału lub jednej z delegatur NFZ;
– wysłać przy pomocy Elektronicznej Skrzynki Podawczej ePUAP;
– złożyć osobiście w oddziale lub w jednej z delegatur NFZ.

PAMIĘTAJ! Wnioski o wydanie EKUZ rozpatrywane są przez oddziały wojewódzkie oraz przez wybrane delegatury NFZ.
UWAGA! Każdy uczeń, student lub uczestnik studiów doktoranckich zgłoszony do ubezpieczenia jako członek rodziny po ukończeniu 18 roku życia musi załączyć do wniosku kopię aktualnej legitymacji ucznia/studenta lub inną formę zaświadczenia o kontynuowaniu nauki.

Kartę odbierz:
– osobiście w oddziale lub delegaturze NFZ;
– na poczcie, jeśli w punkcie wniosku „Sposób odbioru karty” zaznaczysz pole: „Przesłać pocztą na adres”;
– a jeśli nie możesz osobiście odebrać karty, możesz kogoś upoważnić, wypełniając stosowny wniosek.

5 lat – karta wydana dla osób:

– pobierających świadczenia emerytalne
– zgłoszonych do ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny w wieku poniżej 18 roku życia (okres ważności karty kończy się z dniem ukończenia przez te osoby 18 rok życia)
– nieubezpieczonych, które nie ukończyły 18 roku życia i posiadają polskie obywatelstwo (okres ważności karty nie może być dłuższy niż data ukończenia przez te osoby 18 rok życia)
– dzieci/uczniów, posiadających własny tytuł do ubezpieczenia w wieku poniżej 18 roku życia (okres ważności karty nie może być dłuższy niż data ukończenia przez te osoby 18 rok życia)
– pobierających nauczycielskie świadczenie kompensacyjne


36 miesięcy – karta wydana dla osób ubezpieczonych, które są:
– zatrudnione
– prowadzą pozarolniczą i rolniczą działalność gospodarczą
– pobierają rentę
– pobierają zasiłek/świadczenie przedemerytalne


18 miesięcy – karta wydana dla osób ubezpieczonych, które:
– pobierają rentę
– są zgłoszone do ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny w wieku powyżej 18 roku życia
– są studentami zgłoszeni do ubezpieczenia zdrowotnego przez uczelnię
– są dziećmi/uczniami, posiadającymi własny tytuł do ubezpieczenia w wieku powyżej 18 roku życia


6 miesięcy – karta wydana dla osób:

– nieubezpieczonych kobiet posiadających obywatelstwo polskie i miejsce zamieszkania na terytorium RP w okresie ciąży i porodu
– nieubezpieczonych kobiet posiadających status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy oraz miejsce zamieszkania na terytorium RP w okresie ciąży i porodu
– nieubezpieczonych osób, które nie ukończyły 18 roku życia i posiadają miejsce zamieszkania na terytorium RP, które uzyskały status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy (okres ważności karty nie może być dłuższy niż data ukończenia przez te osoby 18 roku życia)


2 miesiące – karta wydana dla osób:

– bezrobotnych zarejestrowanych w Urzędzie Pracy
– niewymienionych wcześniej osób ubezpieczonych


W innych przypadkach:

– 90 dni – karta wydana dla osób, które spełniają kryterium dochodowe do otrzymywania świadczeń z pomocy społecznej i otrzymały decyzję np. wójta, burmistrza (uprawnione na podstawie art. 54 ustawy o świadczeniach)

– 42 dni – karta wydana dla kobiet w okresie połogu, posiadających obywatelstwo polskie i miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

 

Akceptujemy płatności gotówką, a także kartami oraz Blikiem.

Odbierz swoje wyniki online bez żadnych dodatkowych opłat!

www.wyniki.medyk.pro

Kliknij w link powyżej i wpisz swój PESEL oraz numer zlecenia (kodu kreskowego), który dostaniesz przy oddawaniu materiału w punkcie pobrań.

Możesz także nadać swoje hasło do konta MEDYK LAB w punkcie pobrań albo recepcji i mieć dostęp do całej historii swoich badań.

Szczepienia odbywają się po wcześniejszym kontakcie ze strony przychodni i umówieniu terminu.
Kwalifikacji do szczepienia dokonuje dr Tadeusz Bujnowski oraz dr Barbara Budzińska.

W sprawie szczepień prosimy o kontakt telefoniczny na Infolinię 556 20 20 20 lub e-mailowo na adres szczepienia@medyk.pro
Sprawdź także naszą zakładkę: szczepienia

Informujemy, że dzieci zdrowe mają oddzielne wejście (A) niż dzieci chore.

W godzinach otwarcia punktu pobrań MEDYK LAB, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-17.00,
a w soboty w godzinach 8.00-12.00.

Gabinet zabiegowy (gab. nr 1) czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-19.00 oraz w soboty w godzinach 8.00-12.00.

Nie. Lista placówek realizujących program znajduje się: tutaj

Tak, ale pod warunkiem, że lekarz ma w naszym systemie komputerowym historię choroby, na podstawie której może wystawić taką receptę. Może to być konsultacja lekarska (historia choroby) lub wypis ze szpitala, ale nie np. stara recepta.
Potrzebną dokumentację medyczną możesz nam dostarczyć w każdej chwili, np. w recepcji (do zeskanowania) albo wysyłając e-mailem (pamiętaj o zaszyfrowaniu takiej wiadomości! 😉

MEDYK LAB

Od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-17.00, a także w soboty w godzinach 8.00-12.00.

Akceptujemy płatności gotówką, a także kartami oraz Blikiem.

Odbierz swoje wyniki online bez żadnych dodatkowych opłat!

www.wyniki.medyk.pro

Kliknij w link powyżej i wpisz swój PESEL oraz numer zlecenia (kodu kreskowego), który dostaniesz przy oddawaniu materiału w punkcie pobrań.

Możesz także nadać swoje hasło do konta MEDYK LAB w punkcie pobrań albo recepcji i mieć dostęp do całej historii swoich badań.

Ze skierowaniem od naszych lekarzy można nabyć je bezpłatnie w naszej przychodni (w punkcie pobrań lub w recepcji).

Przy badaniach prywatnych należy kupić je samemu w aptece.

W dniu badania Pacjent powinien pamiętać o:

– zgłoszeniu się na pobranie krwi w godzinach porannych;
– pozostawaniu na czczo, tj. należy powstrzymać się od posiłku przez około 12 godzin przed badaniem – dopuszcza się przyjęcie niewielkich ilości wody;
– niepiciu alkoholu oraz ograniczeniu spożycia używek (np. kawy, czy herbaty) na dzień przed badaniem;
– nieprzyjmowaniu porannej porcji leków przed pobraniem krwi, chyba że lekarz zaleci inaczej;
– w miarę możliwości przed pobraniem krwi pozostaniu w spoczynku 30 minut (pozycja siedząca), a przynajmniej nie uprawiać porannych sportów, ćwiczeń itp.

W przypadku analiz, na które nie mają wpływu takie czynniki jak pora dnia, czas od ostatniego posiłku, faza cyklu miesięcznego itp. materiał biologiczny może być pobierany przez cały dzień. W celu uzyskania właściwych informacji należy skontaktować się z pielęgniarką lub lekarzem.

Zaopatrz się w pojemnik właściwy dla konkretnego badania.
W przypadku badania ogólnego będzie to pojemnik jednorazowy, a przy badaniu na posiew musi to być pojemnik jałowy (sterylny).
Pojemnik z pobraną próbką moczu zamknij szczelnie i jak najszybciej dostarcz do Laboratorium.
W dniu badania pamiętaj o pobraniu moczu na posiew i do badania ogólnego rano po nocnym spoczynku.

Prawidłowe pobranie moczu przez osoby dorosłe:

Przed pobraniem próbki moczu ciepłą wodą z mydłem umyj dokładnie ręce, a następnie zewnętrzne narządy płciowe. Wytrzyj się jednorazowym ręcznikiem. Zachowaj ścisłe zasad higieny w celu pozbycia się z powierzchni ciała bakterii, które po dostaniu się do próbki mogą zafałszować wyniki badań. Oddaj mocz do pojemnika z tzw. „środkowego strumienia” (najpierw należy oddać pierwszą niewielką ilość moczu do toalety, a dopiero potem pobrać mocz do odpowiedniego dla badania pojemnika – końcową porcję moczu należy znowu oddać do toalety). W przypadku ogólnego badania moczu pobrana przez Ciebie próbka powinna mieć 30-40 mililitrów. Próbka do badania moczu na posiew może mieć kilka mililitrów.

Niemowlęta i małe dzieci:

Próbkę moczu dziecka najlepiej pobrać rano, tuż po karmieniu. Zdejmij dziecku pieluszkę i umyj mu dokładnie okolicę ujścia cewki moczowej (u dziewczynek okolice sromu od przodu w kierunku odbytu, a u chłopców żołądź po odsunięciu napletka). Unieść dziecko i wymasuj mu mięśnie grzbietu od góry ku dołowi, wzdłuż kręgosłupa. Pamiętaj, by robić to w ciepłym pomieszczeniu (mięśnie szybciej się rozluźnią, a dziecko uniknie przeziębień). W momencie kiedy dziecko zacznie oddawać mocz, tak jak w przypadku pobierania moczu u osób dorosłych, pobierz próbkę ze „środkowego strumienia” do odpowiedniego pojemnika.

Przed pobraniem próbki zaopatrz się w specjalny pojemnik transportowy z przyczepioną do nakrętki łopatką i przygotuj czyste, suche naczynie (basen lub inny pojemnik), które będzie Ci służyć za toaletę.
W dniu badania pamiętaj o:

Całkowitym opróżnieniu pęcherza moczowego przed pobraniem próbki.
Oddaj kał do przygotowanego naczynia. Za pomocą łopatki z pojemnika transportowego pobierz odpowiedniej wielkości próbkę:

– do badań wirusologicznych, bakteriologicznych i mykologicznych pobierz próbkę wielkości orzecha laskowego;
– do badań parazytologicznych pobierz próbkę wielkości orzecha włoskiego;
– do badań posiewowych na nosicielstwo (Salmonella-Shigella) pobierz kał, zanurzając wacik pipety w stolcu, a następnie umieść pipetę w plastikowej fiolce z podłożem żelowym [Uwaga! Dedykowane fiolki do odebrania bezpłatnie w punkcie pobrań MEDYK LAB];
– jeżeli kał jest płynny wielkość próbki powinna wynosić 2-3 ml.
Bez względu na wielkość próbki pamiętaj, że do badania należy pobrać kał z kilku miejsc, szczególnie tych zawierających krew, śluz lub ropę.

Jeżeli zauważysz w pobranym kale pasożyty oddziel je od próbki, wypłucz wodą i oddaj do laboratorium w oddzielnym pojemniku zawierającym niewielką ilość roztworu fizjologicznego chlorku sodu (NaCl 0,85%) lub wody. Przekaż próbkę do laboratorium w możliwie najkrótszym czasie od momentu pobrania. Do 2 godzin może się ona znajdować w temperaturze pokojowej, ale po tym czasie musi być przechowywana w lodówce.

Badania te polegają na pobraniu krwi na czczo oraz po jednej, dwóch i trzech godzinach od podania glukozy (lekarz może zdecydować o zmianie tego schematu). Należy przyjść bez zapisu na czczo i mieć ze sobą 75 g glukozy. Między pobraniami można zaczekać w poczekalni lub np. w samochodzie pod warunkiem że Pacjentowi będzie ktoś towarzyszył.

 

Nasz cennik znajduje się na stronie: MEDYK LAB

Tak, nasze pielęgniarki mogą przyjechać do Państwa domu w Skierniewicach albo powiecie skierniewickim. Szczegóły w zakładce: MEDYK LAB

Jeden rok od zakupu.

W punkcie pobrań (gab. nr 1).

Stomatologia

Nie, do poradni stomatologicznej nie trzeba mieć skierowania NFZ.

Poprzez naszą infolinię (tel. 556 20 20 20; wewn. 2), przez Messengera oraz osobiście w gabinecie nr 15.

Dla osoby dorosłej przewidziano trzy kontrolne badania lekarskie w ciągu roku.

Niestety NFZ nie refunduje piaskowania. Można je u nas wykonać odpłatnie.

NFZ refunduje koszty lakowania tylko u dzieci i tylko zębów trzonowych (do ukończenia ósmego roku życia).

Czas oczekiwania na wizytę wynosi zazwyczaj do około 10 dni – w zależności od okresu w roku, liczby zapisanych Pacjentów etc.

Niestety nie przyjmuje u nas chirurg.

Pierwsza wizyta powinna odbyć się pomiędzy 6-12 miesiącem życia dziecka, gdyż w tym okresie zazwyczaj zaczynają wyrastać pierwsze ząbki.

Nie. Zapraszamy równie serdecznie Pacjentów prywatnych. 🙂

Pytania do położnej

Nie. Dziecko może należeć do innej przychodni niż rodzic. 

Wyboru położnej można dokonać na takich samych zasadach jak lekarza i pielęgniarki POZ – wypełniając druk wyboru położnej środowiskowej. Druk ten można podpisać w każdej chwili w naszej recepcji i w każdej chwili można zmienić swoją położną środowiskową (bezpłatnie do dwóch razy w roku). Możesz wypełnić taki dokument także online – zobacz jak!

Położna środowiskowa jest odpowiedzialna za przygotowanie przyszłej mamy do porodu oraz za opiekę nad mamą i dzieckiem po porodzie. W praktyce oznacza to, że położna ma być wsparciem dla mamy na etapie ciąży i tuż po niej. Położna instruuje i pomaga również tacie dziecka. 

Położna pokaże, jak zadbać o siebie w połogu i jak pielęgnować swojego maluszka. Odpowie na nurtujące pytania dotyczące tego niełatwego czasu, a niejednokrotnie wesprze również psychicznie.

Zgodnie z prawem każdej kobiecie przysługuje prawo do bezpłatnej opieki położnej środowiskowej zarówno w ciąży jak i po niej.

Najlepiej zrobić to w dniu wypisu ze szpitala, by ustalić wszystkie szczegóły. 

Niemniej już między 21-26 tygodniem ciąży można złożyć deklarację wyboru swojej położnej środowiskowej. A później oczywiście w szpitalu, bądź po wypisie w naszej przychodni – prosimy wtedy o kontakt.

Jeszcze w szpitalu mama otrzyma dokument, w którym wskaże przychodnię, do której będzie należeć dziecko. Szpital ma obowiązek wysłać takie zgłoszenie oraz kartę szczepień dziecka do wybranej przychodni.

Sam fakt narodzenia dziecka może zgłosić nam także ktoś z rodziny.

Zwykle odbywa się ona w ciągu 48 godzin od uzyskania zgłoszenia, że mama z dzieckiem są już w domu.

Położna skontaktuje się telefonicznie, poprosi o podanie imienia i nazwiska dziecka oraz numeru PESEL (jeśli został już nadany), adresu, a także przygotuje deklarację wyboru do podpisania przez rodzica w trakcie pierwszej wizyty.

Przewiduje się do 6 wizyt patronażowych (do ukończenia 2. miesiąca życia noworodka).

W czasie wizyt patronażowych położna zapoznaje się z dokumentami (książeczka zdrowia noworodka oraz wypisy szpitalne dziecka i matki), a także:

 1. Roztacza opiekę nad noworodkiem:
 • obserwuje i ocenia rozwój fizyczny, psychoruchowy w okresie adaptacji dziecka do środowiska zewnętrznego,
 • obserwuje stan: skóry (stopień zażółcenia), trądziku niemowlęcego, błon śluzowych, kikuta pępowinowego oraz ciemiączka,
 • ocenia odruchy neurologiczne,
 • wykrywa objawy patologiczne.

2. Roztacza opiekę nad matką:

 • ocenia  stan zdrowia matki;
   jeżeli poród odbył się drogą naturalną:
  – ocenia stan gojenia się krocza,
  – czy macica obkurcza się prawidłowo,
  – czy krwawienia  połogowe są w normie,
  – w razie potrzeby zdejmuje szwy;

  jeżeli kobieta rodziła przez cesarskie cięcie:
  – ogląda ranę i ocenia, czy nie doszło do stanu zapalnego,
  – instruuje kobietę, jak powinna pielęgnować ranę;
   
 • bada piersi i sprawdza, czy nie doszło do zastoju pokarmu oraz ocenia stan brodawek,
 • przedstawia zalety karmienia piersią oraz pokazuje skuteczne  techniki takiego karmienia,
 • rozwiązuje problemy w zakresie laktacji,
 • ocenia stan psychiczny matki w okresie połogu, w tym ryzyka wystąpienia depresji poporodowej,
 • uświadamia o zmianach emocjonalnych   zachodzących w czasie połogu,
 • udziela porad na temat radzenia sobie ze stresem.

3. Edukuje i udziela rodzicom porad w zakresie:

 • wspiera rodzinę w tworzeniu więzi z dzieckiem,
 • edukuje w zakresie obowiązkowych szczepień ochronnych,
 • edukuje w zakresie badań profilaktycznych,
 • edukuje w zakresie kontroli płodności oraz samopielęgnacji.

4. Promuje zachowania prozdrowotne rodziców:

 • identyfikację czynników ryzyka w rodzinie – ze szczególnym uwzględnieniem wpływu palenia tytoniu na zdrowie, przenikanie alkoholu do mleka matki i jego wpływu na rozwój dziecka.

Takie przypadki zgłaszane są do odpowiednich organów państwa, ponieważ istnieje ryzyko, że dziecku dzieje się coś złego.

Pod opiekę pielęgniarki środowiskowej.