FAQ - czyli najczęściej zadawane pytania

MEDYK

Wystarczy, że przyjdziesz do naszej przychodni z dowodem tożsamości – resztę zrobimy za Ciebie! 🙂

Nie musisz iść do swojej (starej) przychodni. Złożenie deklaracji u nas automatycznie wypisze Cię z poprzedniej.

Możesz też złożyć deklaracje wyboru online przez Internetowe Konto Pacjenta (zobacz jak!)

Nie. Każda osoba może należeć do innej przychodni (tj. poradni POZ).

Do naszej przychodni należeć mogą Pacjenci z całego kraju i z zagranicy. Jeżeli jednak będziesz mieszkać zbyt daleko, lekarz, pielęgniarka lub położna mogą odmówić wizyty domowej. Nie dotyczy to oczywiście teleporad.

Nie, w naszej przychodni zapisujemy do poradni POZ tego samego dnia. Recepcja czynna jest już od godziny 7.00 i dotyczy to także zapisów przez Messengera.

Jeśli jesteś naszym Pacjentem – wystarczy nam numer ID lub PESEL.

Jeśli będziesz u nas pierwszy raz: imię, nazwisko, PESEL, adres, numer telefonu.

+ ewentualnie kod skierowania (4 cyfry)

Skierowanie należy mieć (m.in.) do: dermatologa, diabetologa, foniatry, laryngologa, logopedy, neurologa, okulisty, psychologa, pulmonologa.

Skierowanie może być wypisane na konsultację – wówczas jest to wizyta jednorazowa i na kolejną wizytę także wymagane jest skierowanie lub na objęcie leczeniem specjalistycznym – wówczas jest to skierowanie na cały okres leczenia i jedynie pierwsza wizyta wymaga skierowania, natomiast kolejne odbywają się bez konieczności okazywania nowego skierowania.
W przypadku zmiany miejsca leczenia niezbędne jest ponowne wystawienie skierowania do odpowiedniego specjalisty lub ośrodka leczniczego.

Skierowanie nie jest potrzebne do lekarza POZ, ginekologa i położnika, onkologa, psychiatry, stomatologa.

• osoby w sytuacjach nagłych lub zagrażających życiu (wówczas pacjenci w trybie nagłym przyjmowani są do szpitala bądź szpitalnego oddziału ratunkowego),
• inwalidzi wojenni,
• osoby represjonowane,
• kombatanci,
• niewidome cywilne ofiary działań wojennych,
• chorzy na gruźlicę,
• zakażeni wirusem HIV,
• osoby uczestniczące w badaniach dawców narządów,
• uzależnieni od alkoholu, środków odurzających i substancji psychotropowych – w zakresie lecznictwa odwykowego,
• uprawnieni (żołnierze lub pracownicy) – w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych w czasie wykonywania zadań poza granicami państwa.

Termin ważności skierowania nie jest ściśle określony, jeśli jednak skierowanie zostanie przedłożone do realizacji po zbyt długim czasie od daty jego wystawienia, lekarz może podjąć decyzję o konieczności zaktualizowania informacji o stanie zdrowia pacjenta celem zweryfikowania pierwotnej przyczyny kierowania.
Po rozpoczęciu leczenia nie potrzeba dostarczać nowego skierowania przed upływem 24 miesięcy od ostatniej wizyty.

 1. Skierowania, które trzeba zrealizować w naszej przychodni:
 • na badania z krwi,
 • na badania z moczu,
 • na wymazy,
 • na USG,
 • na EKG, 
 • na spirometrię,
 • na badanie słuchu,
 • na badanie pola widzenia,
 • na OCT,
 • na EMG, badania przewodzenia,
 • na testy alergologiczne,
 • na pobranie cytologii,
 • na iniekcję, założenie opatrunku, cewnika etc.

 2. Skierowania, które trzeba zrealizować w konkretnych podmiotach:

 • badanie rentgena (RTG):
  – w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach, ul. Jana III Sobieskiego 4 – pracownia rentgenodiagnostyki, kondygnacja 0 budynku głównego szpitala (tel. 46 834 07 36 lub 46 834 08 54),
  w Centrum Medycznym Ogrodowa, ul. Ogrodowa 21/23 (tel. 531 132 539),
 • Badanie okulistyczne angiografii fluoresceinowej (AF):
  – CONTACT–MED w Łodzi, ul. Cmentarna 1 (tel. 42 617 18 68/ 69).

 3. Skierowania, które można zrealizować wybranych przez siebie podmiotach:

 • do poradni specjalistycznej,
 • do szpitala,
 • na badanie tomografii komputerowej (TK),
 • na badanie rezonansu magnetycznego (RM),
 • na badania endoskopowe (kolonoskopia oraz gastroskopia).

W naszej przychodni zgodnie z harmonogramem. Badanie wykonuje lek. spec. Michał Olejnik.

W Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach, ul. Jana III Sobieskiego 4 – pracownia ultrasonografii, kondygnacja 0 budynku głównego szpitala (tel. 46 834 08 38).

Zapisy na badanie odbywają się w godzinach pracy pracowni.

W naszej przychodni. Badanie wykonuje lek. spec. Piotr Sokołowski.

 1. W Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach, ul. Jana III Sobieskiego 4 – pracownia rentgenodiagnostyki, kondygnacja 0 budynku głównego szpitala (tel. 46 834 07 36 lub 46 834 08 54).
 2. W Centrum Medyczne Ogrodowa, ul. Ogrodowa 21/23 (tel. 531 132 539).

Uwaga! Kobiety w ciąży albo które podejrzewają ciążę, są obowiązane powiedzieć o tym fakcie osobie wykonującej badanie!

Czas oczekiwania na opis badania zależy od danego podmiotu – prosimy o zapytanie przy wykonywaniu badania.

W Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach, ul. Jana III Sobieskiego 4 – pracownia EEG, kondygnacja 0 budynku głównego szpitala (tel. 46 834 08 98).

Zapisy na badanie odbywają się w godzinach pracy pracowni.

Elektroniczna Weryfikacja Uprawnień Świadczeniobiorców (eWUŚ) to system, który umożliwia natychmiastowe potwierdzenie prawa Pacjenta do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Informacje zgromadzone w systemie są aktualizowane codziennie wg danych otrzymywanych m.in. z ZUS i KRUS. Wystarczy, że w recepcji podasz swój numer PESEL i potwierdzisz swoją tożsamość np. dowodem osobistym lub paszportem, a w przypadku dzieci objętych obowiązkiem szkolnym – do ukończenia 18. roku życia – aktualną legitymacją szkolną.

Jeżeli system nie potwierdził Twoich uprawnień, a wiesz, że masz do nich prawo:
1. Złóż w recepcji pisemne oświadczenie.
Jeżeli przy Twoim nazwisku eWUŚ pokazał czerwone światło, a jednocześnie wiesz, że posiadasz uprawnienia do korzystania ze świadczeń możesz złożyć pisemne oświadczenie o tym, że jesteś ubezpieczony. To wystarczy, aby lekarz przyjął Cię w ramach ubezpieczenia.

2. Przedstaw dokument potwierdzający ubezpieczenie.
Możesz również przedstawić w recepcji jeden z nadal obowiązujących papierowych dokumentów potwierdzających prawo do świadczeń, np. legitymację ubezpieczeniową, zaświadczenie od pracodawcy, aktualne zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego.

3. Wyjaśnij swoją sytuację.
– Potwierdź u swojego pracodawcy, że jesteś objęty ubezpieczeniem/ że odprowadza za Ciebie składkę zdrowotną, oraz że Twoja rodzina (mąż/żona i dzieci) jest zgłoszona do ubezpieczenia.
– Wyjaśnij swoją sytuację w swoim oddziale wojewódzkim NFZ.

WAŻNE! Jeżeli jesteś osoba ubezpieczoną, masz obowiązek poinformować swojego płatnika składek (np. pracodawcę) o członkach twojej rodziny, których należy zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego, np. nowo narodzonego dziecka. Masz na to 7 dni od dnia jego narodzin.
Pamiętaj również, że jeżeli zmieniłeś pracę, musisz poinformować nowego pracodawcę, że masz członków rodziny, których należy zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego. Nie wystarczy, że już raz ich zgłosiłeś.

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) potwierdza prawo do korzystania na koszt NFZ z niezbędnych świadczeń zdrowotnych w czasie tymczasowego pobytu na terenie innego państwa członkowskiego UE/EFTA. EKUZ może zostać wydana wyłącznie osobom, które posiadają prawo do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych zgodnie z przepisami krajowymi, w tym osobom zgłoszonym do ubezpieczenia zdrowotnego. Korzystając z EKUZ za granicą pamiętaj, że podlegasz obowiązkom i korzystasz z praw wynikających z ustawodawstwa państwa członkowskiego UE/EFTA na tych samych warunkach, co ubezpieczeni w tym państwie. Idąc do lekarza upewnij się, że działa w ramach publicznego systemu opieki zdrowotnej tego państwa.

Wypełnij wniosek (dostępny na stronach NFZ, w oddziałach lub delegaturach NFZ oraz na koncie ePUAP). Wypełniony i podpisany wniosek możesz:
– zeskanować i wysłać mailem do oddziału wojewódzkiego NFZ;
– wysłać pocztą lub faksem do oddziału lub jednej z delegatur NFZ;
– wysłać przy pomocy Elektronicznej Skrzynki Podawczej ePUAP;
– złożyć osobiście w oddziale lub w jednej z delegatur NFZ.

PAMIĘTAJ! Wnioski o wydanie EKUZ rozpatrywane są przez oddziały wojewódzkie oraz przez wybrane delegatury NFZ.
UWAGA! Każdy uczeń, student lub uczestnik studiów doktoranckich zgłoszony do ubezpieczenia jako członek rodziny po ukończeniu 18 roku życia musi załączyć do wniosku kopię aktualnej legitymacji ucznia/studenta lub inną formę zaświadczenia o kontynuowaniu nauki.

Kartę odbierz:
– osobiście w oddziale lub delegaturze NFZ;
– na poczcie, jeśli w punkcie wniosku „Sposób odbioru karty” zaznaczysz pole: „Przesłać pocztą na adres”;
– a jeśli nie możesz osobiście odebrać karty, możesz kogoś upoważnić, wypełniając stosowny wniosek.

5 lat – karta wydana dla osób:

– pobierających świadczenia emerytalne
– zgłoszonych do ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny w wieku poniżej 18 roku życia (okres ważności karty kończy się z dniem ukończenia przez te osoby 18 rok życia)
– nieubezpieczonych, które nie ukończyły 18 roku życia i posiadają polskie obywatelstwo (okres ważności karty nie może być dłuższy niż data ukończenia przez te osoby 18 rok życia)
– dzieci/uczniów, posiadających własny tytuł do ubezpieczenia w wieku poniżej 18 roku życia (okres ważności karty nie może być dłuższy niż data ukończenia przez te osoby 18 rok życia)
– pobierających nauczycielskie świadczenie kompensacyjne


36 miesięcy – karta wydana dla osób ubezpieczonych, które są:
– zatrudnione
– prowadzą pozarolniczą i rolniczą działalność gospodarczą
– pobierają rentę
– pobierają zasiłek/świadczenie przedemerytalne


18 miesięcy – karta wydana dla osób ubezpieczonych, które:
– pobierają rentę
– są zgłoszone do ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny w wieku powyżej 18 roku życia
– są studentami zgłoszeni do ubezpieczenia zdrowotnego przez uczelnię
– są dziećmi/uczniami, posiadającymi własny tytuł do ubezpieczenia w wieku powyżej 18 roku życia


6 miesięcy – karta wydana dla osób:

– nieubezpieczonych kobiet posiadających obywatelstwo polskie i miejsce zamieszkania na terytorium RP w okresie ciąży i porodu
– nieubezpieczonych kobiet posiadających status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy oraz miejsce zamieszkania na terytorium RP w okresie ciąży i porodu
– nieubezpieczonych osób, które nie ukończyły 18 roku życia i posiadają miejsce zamieszkania na terytorium RP, które uzyskały status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy (okres ważności karty nie może być dłuższy niż data ukończenia przez te osoby 18 roku życia)


2 miesiące – karta wydana dla osób:

– bezrobotnych zarejestrowanych w Urzędzie Pracy
– niewymienionych wcześniej osób ubezpieczonych


W innych przypadkach:

– 90 dni – karta wydana dla osób, które spełniają kryterium dochodowe do otrzymywania świadczeń z pomocy społecznej i otrzymały decyzję np. wójta, burmistrza (uprawnione na podstawie art. 54 ustawy o świadczeniach)

– 42 dni – karta wydana dla kobiet w okresie połogu, posiadających obywatelstwo polskie i miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

 

Akceptujemy płatności gotówką, a także kartami oraz Blikiem.

Odbierz swoje wyniki online bez żadnych dodatkowych opłat!

www.wyniki.medyk.pro

Kliknij w link powyżej i wpisz swój PESEL oraz numer zlecenia (kodu kreskowego), który dostaniesz przy oddawaniu materiału w punkcie pobrań.

Możesz także nadać swoje hasło do konta MEDYK LAB w punkcie pobrań albo recepcji i mieć dostęp do całej historii swoich badań.

Szczepienia odbywają się po wcześniejszym kontakcie ze strony przychodni i umówieniu terminu.
Kwalifikacji do szczepienia dokonuje dr Tadeusz Bujnowski oraz dr Barbara Budzińska.

W sprawie szczepień prosimy o kontakt telefoniczny na Infolinię 556 20 20 20 lub e-mailowo na adres szczepienia@medyk.pro
Sprawdź także naszą zakładkę: szczepienia

Informujemy, że dzieci zdrowe mają oddzielne wejście (A) niż dzieci chore.

W godzinach otwarcia punktu pobrań MEDYK LAB, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-17.00,
a w soboty w godzinach 8.00-12.00.

Gabinet zabiegowy (gab. nr 1) czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-19.00 oraz w soboty w godzinach 8.00-12.00.

Nie. Lista placówek realizujących program znajduje się: tutaj

Tak, ale pod warunkiem, że lekarz ma w naszym systemie komputerowym historię choroby, na podstawie której może wystawić taką receptę. Może to być konsultacja lekarska (historia choroby) lub wypis ze szpitala, ale nie np. stara recepta.
Potrzebną dokumentację medyczną możesz nam dostarczyć w każdej chwili, np. w recepcji (do zeskanowania) albo wysyłając e-mailem (pamiętaj o zaszyfrowaniu takiej wiadomości! 😉